Meile oluline

Missioon-visioon ja väärtused

Saku lasteaed Terake on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Saku Vallavalitsus. Lasteaed on avatud tööpäevadel 07.00 – 19.00. Kokku on lasteaia neljas majas 17 rühma.

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks tingimuste loomine kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt on lasteaia töötajate missiooniks toetada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut, et tekiksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja arusaam tervislike eluviiside tähtsusest.


Meie lasteaia põhisuunad:

Sakulugu – teadmised oma kodukoha loodusest, keelest ja kultuurist on koolivalmiduse peamine osa, mille kujundamine algab sõimeeast.

Lavastusõpe – Terakese Teatritrallil osalemine toob esile iga lapse ande, annab esinemiskogemuse, kujundab koostööoskust, tutvustab lastekirjandust.

Väärtuskasvatus – väärtushoiakute kujundamine.

Terviseedendus – meie jaoks on tähtis iga lapse ja töötaja tervis, pöörame igapäevaselt ja erinevate tegevuste käigus tähelepanu tervislikele eluviisidele, toitumisele ning väärtustame rohket õuesviibimist.

Liikluskasvatus – enese nähtavaks tegemine, ohtude märkamine ja oskus liikluses käituda on koolivalmiduse oluline osa.

Meediakasvatus – lasteaialapsel on meediakogemusi, mis ei peegelda tegelikku reaalsust rohkem kui reaalseid kogemusi. Laps vajab täiskasvanu juhendamist, et vastuolulises infotulvas ümbritsevat mõista.


Meie visioon:

Terakese lasteaed on kaasaegne õppeasutus laste, perede ja töötajate rõõmuks ning rahuloluks.


Meie põhiväärtused:

Lasteaia töötajate põhiväärtused määravad kuidas midagi tehakse. Väärtused peegeldavad organisatsiooni ideoloogiat. Lasteaia töötajate põhiväärtused on meie kokkulepped, millest tegutsemisel lähtume:

Lapsekesksus teadmiste omandamine läbi mängu, arvestades laste võimeid ja eripära, huvitavalt ja turvaliselt kujundatud õpi- kasvukeskkonnas.

Hoolivus sallivus, heatahtlikkus, lahkus nõrgemate ja teistsuguste ning looduse suhtes.

Koostöö osapoolte tegevus ühise eesmärgi saavutamiseks.

Laul

See, kes eluks headust kogub hinge,

Saab siis nimeks „kullaterake”.

Koduõuel jookseb rõõmuringe

Vanemate „rõõmuterake”.


 
Igast perest „silmaterad” toodi

Lasteaia mänge mängima.

„Uneliivaterad” tulid voodi,

Nende kutsel laps jäi tuduma.


 
Lasteaed on terakeste kogu,

kulla-rõõmu-silmaterad koos.

„Terake” on laste teine kodu

Ühes kaunis lapsepõlveloos.

Scroll to Top