Sotsiaalhoolekanne Saku vallas

Laste hoolekanne

Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks vallavalitsus:
- toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega;
- töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte;
- vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugiisiku või perekonna;
- korraldab lapse eestkostet;
- aitab korraldada lapsendamist;
- korraldab lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu.

Sotsiaaltoetustest

Palun pöörduda sotsiaaltoetuste küsimustes Saku sotsiaalhoolekandeteenistuse poole.

   Telefon 6712402

Lastekaitsespetsialist  6712428