Laste parema igakülgse arengu tagamiseks töötavad Terakese lasteaias järgnevad tugispetsialistid:

Eripedagoog

Eripedagoogi tegevuse eesmärgiks on koostöös lapsevanema ja rühmaõpetajaga lapse üldise arengu ja toimetuleku hindamine ja kaardistamine. Eripedagoog nõustab ja toetab lapsevanemaid ning rühmatöötajaid lapsele sobivaima keskkonna loomisel, et ennetada ja leevendada erinevate raskuste tekkimist lapse arengus. Eripedagoog toetab lapse psüühiliste protsesside (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) ja üldiste toimetulekuoskuste arengut.

Logopeed

Logopeedi tegevuse eesmärgiks on lapse kõne arengu hindamine ja toetamine. Logopeed toetab ja nõustab lapsevanemaid ja rühmaõpetajaid lapse suulise kõneloome ja kõne mõistmise arendamisel.

Kõnearenduseõpetaja

Kõnearenduseõpetuse tegevuse eesmärgiks on mänguliste tegevuste abil edendada tema kõnearengut, kognitiivseid oskusi ja iseseisvaid toimetulekuoskuseid. Kõnearenduseõpetaja toetab lapse igapäevaelu põhitoimingutega toimetuleku arengut läbi kõne arendamise, motoorika, mänguoskuste ja sotsiaalsete oskuste arendamise.

Tugiisik

Tugiisiku teenuse sihtgrupiks on erivajadusega (sh käitumishäirega) laps, kes vajab lasteaias viibides pidevat abi ja/või järelvalvet. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema, on vajadusel lapsele täiskasvanud saatjaks. Eesmärgiks on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine ning lapse toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.

Eesti keele õpe muukeelsetele lastele

Eesti keele õpe muukeelsetele lastele toimub eripedagoogi tundide ja rühmaõpetaja poolt igapäeva tegevuste käigus.