Sotsiaalhoolekanne Saku vallas

Laste hoolekanne

Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks vallavalitsus:
- toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega;
- töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte;
- vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugiisiku või perekonna;
- korraldab lapse eestkostet;
- aitab korraldada lapsendamist;
- korraldab lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu.

Sotsiaaltoetustest

Saku valla eelarvest antavaid sotsiaaltoetusi ja riigieelarvest makstavat toimetulekutoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Saku vald.
Sissetulekute suurust ei arvestata sünnitoetuse, kolme-ja enamalapselise pere koolitoetuse, hoolduspere toetuse ja matusetoetuse andmisel.

Madala sissetulekuga (netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 1800 krooni), puudega lapse või isiku ning töövõime kaotusega isiku pere liikmel on õigus taotleda eelpoolnimetatud toetustele lisaks järgmisi sotsiaaltoetusi: 

-kooli toiduraha ja lasteaia toiduraha ning kohatasu katmiseks
-koolisõiduks
-lapse vaba aja tegevuse kulude katmiseks
-eluasemega seotud kulude katmiseks
-ravimite, proteesi, abivahendi ostmise või rentimise, tasulise ravi või hoolduse ning tervist taastava tegevuse kulude katmiseks
-ühekordset toetust seoses raske majandusliku olukorraga.

Puudega lapse kooli toiduraha ja lasteaia toiduraha ning kohatasu või puudega isiku kooli toiduraha kaetakse vallaeelarvest.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse (avalduse vormid valla kodulehel „dokumentide vormid” all)  koos sissetuleku suurust või töötu staatust tõendavate dokumentidega

Saku Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist 
telefon 6712428